T374卷39一處標點問題

《大般涅槃經》卷39〈憍陳如品 13〉:
先尼言:「瞿曇!若一切眾生有我,遍一切處是一作者,瞿曇何故默然不答?」(CBETA, T12, no. 374, p. 594, a16-18)
==>
先尼言:「瞿曇!若一切眾生有我,遍一切處是一作者,瞿曇何故默然不答?」

先尼言:「瞿曇!若一切眾生有我——遍一切處、是一、作者,瞿曇何故默然不答?」

修訂理由:
經下文分別就遍一切處、一、作者分三方面作答,且經疏亦作三門解釋。
若連讀則句義單一,僅作者義。似乎以斷開為宜。

讀者您好:

贊同讀者建議,CBETA列入修訂。

原經文:

T12n0374_p0594a16_##第二第三亦如是[03]問,佛皆默然。<p>先尼言:「瞿
T12n0374_p0594a17_##曇!若一切眾生有我,遍一切處是一作者,瞿
T12n0374_p0594a18_##曇何故默然不答?」<p>佛言:「先尼!汝說是我遍一

 

修訂後:

T12n0374_p0594a16_##第二第三亦如是[03]問,佛皆默然。<p>先尼言:「瞿
T12n0374_p0594a17_##曇!若一切眾生有——一切是一者,瞿
T12n0374_p0594a18_##曇何故默然不答?」<p>佛言:「先尼!汝說是我遍一

參考資料:

《大般涅槃經義記》卷10:「先尼下復自立我義如來對破。彼立我中眾生有我遍一切處以為一門。是一兩門。作者三門。」(CBETA 2021.Q3, T37, no. 1764, p. 896a3-6)
 

修訂T375卷35處:

原經文:

T12n0375_p0842a11_##默然。第二、第三亦如是問,佛皆默然。先尼
T12n0375_p0842a12_##言:「瞿曇!若一切眾生有我、遍一切處、是
T12n0375_p0842a13_##作者,瞿曇何故默然不答?」<p>佛言:「先尼!汝說

修訂後:

T12n0375_p0842a11_##默然。第二、第三亦如是問,佛皆默然。先尼
T12n0375_p0842a12_##言:「瞿曇!若一切眾生有——一切處、是
T12n0375_p0842a13_##作者,瞿曇何故默然不答?」<p>佛言:「先尼!汝說

 

 

CBETA 陳亭螢