N0007 p83一处注释疑似错误

《中阿含經》卷29〈1 大品〉:「(一二五)[4]中阿含大品[5]貧窮經第九[6](第三念誦)」(CBETA 2021.Q2, T01, no. 26, p. 614a13-15)[4]:中阿含【大】,〔-〕【明】[5]:~A. VI. 45. Dālidya sutta.[6]:第三念誦【大】,〔-〕【明】


《增支部經典(第6卷-第7卷)》:「四十五[1]」(CBETA 2021.Q2, N22, no. 7, p. 83a5-6)[1]:中阿含二十九(大正藏一、六一四a)。
这个29应该是125吧
 

討論區:

《增支部經典(第6卷-第7卷)》:「四十五[1]」(CBETA 2021.Q2, N22, no. 7, p. 83a5-6)[1]:中阿含二十九,

此處「中阿含二十九」指的是《中阿含》卷29。所以正確無誤。

我們以增支部2.34經為例(AN II 4.4)

《中阿含127經》卷30〈大品 1〉:「[4]福田經」(CBETA, T01, no. 26, p. 616, a5)
[4]~A. II. 4. 4.,[No. 99(992)]。

《雜阿含992經》卷35:「[9](九九二)
如是我聞」(CBETA, T02, no. 99, p. 258, c11)
[9]A. II. 4. 4. Dakkhiṇeyya(福田).。

AN II 4.4 所列的對應經典正是:中三〇(大一、六一六a)雜三五(大二、二五八c),指的是「卷數」,而非「經號」。

《增支部經典(第1卷-第3卷)》卷2:「四[4]
爾時,給孤獨長者來詣世尊所住之處。詣已,問訊世尊已……乃至……坐於一邊之給孤獨長者白世尊言:
「大德!世間之應供養,又應施與者,是何者耶?」
「長者!世間之應供養者有二種人:有學與無學是。長者!此等二種人是世間之應供養者,又應施與者。」
世尊說示此,善逝說此已,師復更說示:
「有學無學住於世。
堪受施者之供養。
身直語直意亦直。
施彼福田得大果。」」(CBETA, N19, no. 7, p. 85, a4-13 // PTS. A. 1. 62 - PTS. A. 1. 63)
[4]參照中三〇(大一、六一六a)雜三五(大二、二五八c)。

 

 

Yifertw

那个数字是不是一直都是卷号?

传送识真奇怪 为什么经文没有这个词 但是古人就是提到过
我曾经还以为初代证果的人很多 然而我现在发现我果然是错了 如来果然是影帝啊