T1622一处可疑

然此似境亦從識起,於彼所有一切境相若離識者,即不能知所有自性,亦是假設故無有過。

应该是
然此似境亦從識起,於彼所有一切境相若離識者即不能知. 所有自性亦是假設故無有過。
 

maha의 이미지

經請教原標點者,標點修訂作:

然此似境亦從識起,於彼所有一切境相,若離識者即不能知,所有自性亦是假設,故無有過。

CBETA Maha 吳寶原