T0212 v14 v15标点不一致

《出曜經》卷14〈14 利養品〉:「所誦佛經六萬,象載不勝。」(CBETA 2020.Q4, T04, no. 212, p. 687b10-11)
《出曜經》卷15:「調達比丘所誦經典,六萬象載不勝,」(CBETA 2020.Q4, T04, no. 212, p. 689a6)
 

ユーザー maha の写真

依前後文句狀況,個人傾向通通去掉逗號,作:

《出曜經》卷14〈利養品 14〉:「世間第一法乃至頂法一一分別,[10]所誦佛經六萬象載不勝。」(CBETA, T04, no. 212, p. 687, b10-11)[10]〔所〕-【明】。

《出曜經》卷15〈利養品 14〉:「調達比丘所誦經典六萬象載不勝,十二年中恒處巖藪空閑山間」(CBETA, T04, no. 212, p. 689, a6-7)
 

 

 

CBETA Maha 吳寶原