T1571 广百论释 一处标点

我先難汝:所生實果與諸極微既無別處,應如極微越諸根境。汝不能救,何事餘言?若所依實如是相現,應捨實體同彼能依,既成他相應捨自相。亦不可說如頗胝迦,不捨前相而現餘相,其體無常前後[9]異故。此若同彼,應捨實體。德依於實,實體既無,德亦非有。無實無德,誰現誰相?故可不說所生實果不捨自相而現他相。如是即應唯德可見,所有實性皆越根境,此亦違汝自所立宗。

 

这个标点有点神了. 我感觉他应该倒置下一处文字.

 

可不說所生實果不捨自相而現他相。如是即應唯德可見,所有實性皆越根境,此亦違汝自所立宗。

应当是

不可說所生實果不捨自相而現他相。如是即應唯德可見,所有實性皆越根境,此亦違汝自所立宗。

 

 

ユーザー maha の写真

贊同。大正藏作「故可不」,高麗藏則作「故不可」:

CBETA 會依高麗藏修訂。

CBETA Maha 吳寶原 

 

又发现了一处

謂一一法皆有蘊性處性界性、有漏無漏、世出世間、色心等性有無量種,於諸性中誰實誰假不可說言。如是等性,是義差別,同依一體,除此諸性更有何體?亦不可言一性是體餘性是義,同名為性無有差別,云何一體,餘皆是義?

 

v5
於諸性中誰實誰假不可說言如是等性,是義差別,同依一體,除此諸性更有何體?

应该是
於諸性中誰實誰假, 不可說言如是等性,是義差別,同依一體,除此諸性更有何體?

传送识真奇怪 为什么经文没有这个词 但是古人就是提到过
我曾经还以为初代证果的人很多 然而我现在发现我果然是错了 如来果然是影帝啊

 

ユーザー maha の写真

這個標點修訂列入 CBETA 修訂參考。謝謝!

CBETA Maha 吳寶原 

 

v7 有一处用字可疑地方

又所執境略有二種:一者有為、二者無為諸有無法從緣生故,猶如幻事非實有體。諸無為法亦非實有,以無生故,譬[1]似龜毛。

諸有無法從緣生故

可能应该是

諸有为法從緣生故

不清楚其他版本佛经是什么情况.

2019-12-25 16:53:49 查阅了赵城金藏 里面写的是有为法

2019-12-25 17:31:38 永乐北藏和磧沙 都是有为.

传送识真奇怪 为什么经文没有这个词 但是古人就是提到过
我曾经还以为初代证果的人很多 然而我现在发现我果然是错了 如来果然是影帝啊

 

ユーザー maha の写真

贊同。高麗藏(K16n0583_p0631c23)也是作「有為法」:

CBETA Maha 吳寶原 

 

v10有两处可疑标点

無無別故/有無別故 描述,解释前面的半句话都是同一句 这样显然不太对劲. (244b29)

若是那样 "無無別故"应当等于"有無別故"

况且偈文那前后两句都是以无差别来破除前半句. 那解释文里面 前后这4个自明显不一样.

差別應非有/差別亦應無 是一个意思. 無無別故/有無別故 这就太诡异了.

如果重新立一句 这样就明确多了. 而且看起来后面都像是在解释那个4个字的意思.

 

最后我得出了另一个划分方法. 这个看起来就正确多了.

謂從眼等眼識等生此皆應無無無別故此同上釋,謂不執無,執有執無皆非理故。

应该是
謂從眼等眼識等生此皆應無. 無無別故, 此同上釋,謂不執無,執有執無皆非理故。

 

 

若一切法皆同有性,所有世間因果差別,謂從眼等眼識等生此皆應無有無別故定於有上隨相不同,建立世間諸法差別。

应该是
若一切法皆同有性,所有世間因果差別,謂從眼等眼識等生此皆應無. 有無別故, 定於有上隨相不同,建立世間諸法差別。

 

传送识真奇怪 为什么经文没有这个词 但是古人就是提到过
我曾经还以为初代证果的人很多 然而我现在发现我果然是错了 如来果然是影帝啊

 

ユーザー maha の写真

參考:

《大乘廣百論釋論》卷9:「
果先無論,於未生時三位不成,無無別故。初中後位依有而彰,未生體無如何可立?或應許果未起非無,見彼三時唯依有故。
果先有論,於未生時三位不成,有無別故。有體無別、相用未興,如何可言三時有異?」(CBETA 2019.Q3, T30, no. 1571, p. 237c6-10)

標點或可改作這樣:

《大乘廣百論釋論》卷10:「
若一切法實性都無,所有世間因果差別,謂從眼等眼識等生此皆應無,無無別故,此同上釋,謂不執無,執有執無皆非理故。
又若執有其過亦同,所以者何?若一切法皆同有性,所有世間因果差別,謂從眼等眼識等生此皆應無,有無別故,定於有上隨相不同,建立世間諸法差別。」(CBETA 2019.Q3, T30, no. 1571, p. 244b29-c6)

CBETA Maha 吳寶原 

 

贊同. 反正衹要xx別故後面是逗號就行.

传送识真奇怪 为什么经文没有这个词 但是古人就是提到过
我曾经还以为初代证果的人很多 然而我现在发现我果然是错了 如来果然是影帝啊