Skip to Content

《增壹阿含16.6經》

冒號應為逗號?因「邪念、正念」與「邪三昧、正三昧」分別為八支聖道之「正念」、「正定」。

 

《增壹阿含16.6經》

[0580b07] 世尊告曰:「彼云何為二法?所謂邪見、正見,邪治、正治,邪語、正語,邪業、正業,邪命、正命,邪方便、正方便,邪念、正念(,?)邪三昧、正三昧,是謂比丘名為二法。

 

佛光阿含藏:

世尊告曰:「彼云何為二法?所謂邪見、正(181)見,邪治、 *正治,邪語、 *正語,邪業、 *正業,邪命、 *正命,邪方便、正(182)方便,邪念、 *正念邪三昧、 *正三昧,是謂 *比丘名為(183)二法。

---

祝 福慧增長,淨法眼!

 

댓글 보기 옵션

선호하는 댓글 표시 방식을 선택한 후 "설정 저장"을 클릭해서 저장하세요.
maha의 이미지

RE:《增壹阿含16.6經》

贊同,這裡是錯標,CBETA 會予以訂正。

CBETA Maha 吳寶原 

 

댓글 보기 옵션

선호하는 댓글 표시 방식을 선택한 후 "설정 저장"을 클릭해서 저장하세요.


forum | about seo