Skip to Content

《雜阿含1270-1273 經》的偈頌標點

《雜阿含1270經》卷48:(1271-1273 經也是如此)
「其心不為惡,  及身口世間,
 五欲悉虛空,  正智正繫念。
 不習近眾苦,  非義和合者。」(CBETA, T02, no. 99, p. 348, c29-p. 349, a2)
這是將一首偈頌標點成兩首或一首半。這樣的標點並不恰當。
《佛光阿含藏,雜阿含經》(2112頁,第四冊)標點作一首比較合適:
「其心不為惡,及身口世間,
 五欲悉虛空,正智正繫念,
 不習近眾苦,非義和合者。」

SN 1.20, 1.40

Pāpaṃ na kayirā vacasā manasā,

Kāyena vā kiñcana sabbaloke;

Kāme pahāya satimā sampajāno,

Dukkhaṃ na sevetha anatthasaṃhita.

SA 1274

其心不為惡,及身口世間,

五欲悉虛偽,正智正繫念,

不習近眾苦,非義和合者。

SA2 272

口意宜修善,不應造眾惡,

身不以小惡,加害於世間;

觀欲性相空,修於念覺意,

若自不樂苦,莫作損減業。

瑜伽師地論

於身語意諸所有,

一切世間惡莫作,

由念正知離諸欲,

勿親能引無義苦。

菩提比丘英譯

One should do no evil in all the world, Not by speech, mind or body,

Having abandoned sense pleasures, Mindful and clearly comprehending, One should not pursue a course, That is painful and harmful.

莊春江譯

在任何一切世間中,不應該以身、語、意作惡,

捨斷諸欲後,有念、正知,不應該親近伴隨苦與無利益的。

 

댓글 보기 옵션

원하시는 댓글 전시 방법을 선택한 다음 "설정 저장"을 누르셔서 적용하십시오.
maha의 아바타

贊同 yifertw 的標點建議,CBETA 會列入修訂。

贊同 yifertw 的標點建議,CBETA 會列入修訂。

CBETA Maha 吳寶原 

 

댓글 보기 옵션

원하시는 댓글 전시 방법을 선택한 다음 "설정 저장"을 누르셔서 적용하십시오.


forum | about seo