Skip to Content

經文標點討論區

主題回覆已建立最新回應排列圖示
《增支部》三集 第五 小品 1 由 yishou 發表
於 1 小時 56 分鐘 前
由 yishou 發表
於 1 小時 49 分鐘 前
《增支部》三集 第四 天使品 0 由 yishou 發表
於 2 小時 1 分鐘 前
n/a
《增支部》三集 第三 人品 1 由 yishou 發表
於 3 天 1 小時 前
由 yifertw 發表
於 1 天 6 小時 前
《增支部》三集 第二 車匠品 1 由 yishou 發表
於 6 天 17 小時 前
由 maha 發表
於 3 天 4 小時 前
《中阿含81經》 2 由 yishou 發表
於 6 天 17 小時 前
由 maha 發表
於 3 天 4 小時 前
《增支部》三集 第一 愚人品 2 由 yishou 發表
於 1 週 3 小時 前
由 maha 發表
於 3 天 4 小時 前
《雜阿含1270-1273 經》的偈頌標點 1 由 yifertw 發表
於 1 週 7 小時 前
由 maha 發表
於 1 週 7 小時 前
《增支部》二集 第二 靜論品 2 由 yishou 發表
於 2 週 5 天 前
由 yifertw 發表
於 2 週 4 天 前
《佛說阿羅漢具德經》 1 由 yishou 發表
於 2 週 5 天 前
由 maha 發表
於 2 週 5 天 前
標點勘誤《俱舍論頌疏論本》卷1:「文清清兮。玉潤理明明兮。月花啟學人之昧心。發智者之明慧。」 (CBETA, T41, no. 1823, p. 814, b25-27) 9 由 callmenp 發表
於 3 週 2 天 前
由 maha 發表
於 2 週 5 天 前
大般若經初分轉生品第四之二 3 由 buddajin 發表
於 7 週 1 天 前
由 buddajin 發表
於 5 週 3 天 前
經名,是否含有「佛說」兩字 1 由 yifertw 發表
於 7 週 1 天 前
由 maha 發表
於 6 週 2 天 前
《薄拘羅經》:《中阿含34經》、《中部124經》的標點與其他議題 2 由 yifertw 發表
於 7 週 6 天 前
由 maha 發表
於 7 週 4 天 前
小品般若:所言菩薩菩薩者 1 由 flown 發表
於 7 週 5 天 前
由 maha 發表
於 7 週 4 天 前
大般若:心住為如心真如不 1 由 ruiying 發表
於 9 週 5 天 前
由 maha 發表
於 9 週 5 天 前
大乘本生心地觀經卷第一:無垢彌勒菩薩 1 由 ruiying 發表
於 15 週 6 天 前
由 maha 發表
於 15 週 6 天 前
十王經經文句讀請益 5 由 hsw1976 發表
於 24 週 6 天 前
由 gaoyuefeng1989 發表
於 18 週 3 天 前
大般若:是菩薩摩訶薩能於所緣事 2 由 ruiying 發表
於 20 週 6 天 前
由 maha 發表
於 20 週 5 天 前
大般若:施戒修性三福業事 1 由 ruiying 發表
於 20 週 6 天 前
由 maha 發表
於 20 週 5 天 前
大般若:此菩薩摩訶薩有難行苦行 1 由 ruiying 發表
於 20 週 6 天 前
由 maha 發表
於 20 週 5 天 前
請問句讀修正建議能直接發在該經論的回應嗎? 1 由 aacdsee 發表
於 24 週 6 天 前
由 cbeta 發表
於 23 週 2 天 前
五部沙門 1 由 yifertw 發表
於 31 週 6 天 前
由 maha 發表
於 23 週 3 天 前
大般若:然世間有情多行攝取行起我我所執 6 由 ruiying 發表
於 23 週 5 天 前
由 maha 發表
於 23 週 4 天 前
速得勝驗 印真言 1 由 buddajin 發表
於 27 週 4 天 前
由 maha 發表
於 27 週 2 天 前
種子村及與鬼村 1 由 yifertw 發表
於 33 週 4 天 前
由 maha 發表
於 33 週 3 天 前
訂閱文章


about seo