Skip to Content

《長阿含21經》

有2處標點不一,及其他。

1.

[0090b03] ……唯有如來知此見處,如是持、如是執,亦知報應如來所知又復過是,雖知不著,已不著則得寂滅,知受集、滅、味、過、出要,以平等觀無餘解脫,故名如來

[0091a05] ……唯佛能知此見處,如是持、如是執,亦知報應如來所知又復過是,雖知不著,以不著則得寂滅,知受集、滅、味、過、出要,以平等觀無餘解脫,故名如來(。?)

[0091b13] ……唯佛能知此見處,如是持、如是執,亦知報應如來所知又復過是,雖知不著,已不著則得寂滅,知受集、滅、味、過、出要,以平等觀無餘解脫,故名如來

[0092a02] ……唯佛能知此見處,如是持、如是執,亦知報應如來所知又復過是,雖知不著,已不著則得寂滅,知受集、滅、味、過、出要,以平等觀無餘解脫,故名如來

 

2.

[0092b18] ……諸有沙門、婆羅門於末劫末見,生想論,說世間有想於此十六見中,齊是不過,唯佛能知,亦復如是。

[0092c10] ……若沙門、婆羅門因此於末劫末見,生無想論,說世間無想彼盡入八見中,齊是不過,唯佛能知,亦復如是。

[0092c27] ……若沙門、婆羅門因此於末劫末見,生非有想非無想論,說世間非有想非無想(;?)盡入八見中,齊是不過,唯佛能知,亦復如是。

[0093a19] ……諸有沙門、婆羅門因此於末劫末見,言此眾生類斷滅無餘於七見中,齊此不過,唯佛能知,亦復如是。

 

3. 少逗號?

[0093b10] ……復有沙門、婆羅門作是說:『此是現在泥洹,非不是,復有現在泥洹微妙第一,汝所不知,獨我知耳;如我去欲、惡不善法,有覺、有觀(,?)離生喜、樂,入初禪,此名現在泥洹。』是第二見。

 

---

4. 黃標句,贅字詞?因後句之意已包括在前句裡,且或有重複前句的狀況,後通常會有「唯佛能知,亦復如是」之類的句子,如第二段或第三段。

[0091b25] 「復有餘甚深微妙大法光明,使賢聖弟子真實平等讚歎如來,何者是?諸沙門、婆羅門於本劫本見,異問異答,彼彼問時,異問異答,於四見中,齊是不過。沙門、婆羅門因此於本劫本見,異問異答,於四見中,齊是不過。或有沙門、婆羅門作如是論,作如是見:『我不見不知善惡有報、無報耶?我以不見不知故,作如是說:善惡有報耶?無報耶?』

[0092a26] 「或有沙門、婆羅門有捷疾相智,善能觀察,彼已捷疾觀察智觀,以己智辯能如是說:『此世間無因而有,此實餘虛。』此第二見。諸有沙門、婆羅門於本劫本見,無因而有,盡入二見中,齊是不過,唯佛能知,亦復如是。諸有沙門、婆羅門於本劫本見,無數種種,隨意所說,彼盡入是十八見中,本劫本見,無數種種,隨意所說;於十八見,齊是不過,唯佛能知,亦復如是

[0093c09] 「諸有沙門、婆羅門於末劫末見,無數種種,隨意所說;於四十四見中,齊是不過,唯佛能知此諸見處,亦復如是。諸有沙門、婆羅門於本劫本見、末劫末見,無數種種,隨意所說,盡入此六十二見中;於本劫本見、末劫末見,無數種種,隨意所說;於六十二見中,齊此不過,唯如來知此見處,亦復如是

---

祝 福慧增長,早淨法眼!

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
cbeta's picture

test

test

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.


forum | about seo