T17n0839《占察善惡業報經》標點與討論

大德,《占察善惡業報經》下卷有一處標點有疑問

原文

[0907a27] 「然此妄心無自相故,亦依境界而有,所謂緣念覺知前境界故,說名為心。又此妄心與前境界,雖俱相依,起無先後,而此妄心能為一切境界原主。所以者何?謂依妄心,不了法界一相故,說心有無明。依無明力因故,現妄境界。亦依無明滅故,一切境界滅非依一切境界自不了故,說境界有。無明亦非依境界故,生於無明。以一切諸佛,於一切境界不生無明故。又復不依境界滅故,無明心滅。以一切境界,從本已來,體性自滅,未曾有故。因如此義,是故但說一切諸法依心為本。當知一切諸法,悉名為心,以義、體不異,為心所攝故。又一切諸法,從心所起,與心作相,和合而有,共生共滅,同無有住。以一切境界,但隨心所緣,念念相續故,而得住持,暫時為有。

建議改為

[0907a27] 「然此妄心無自相故,亦依境界而有,所謂緣念覺知前境界故,說名為心。又此妄心與前境界,雖俱相依,起無先後,而此妄心能為一切境界原主。所以者何?謂依妄心,不了法界一相故,說心有無明。依無明力因故,現妄境界。亦依無明滅故,一切境界滅非依一切境界自不了故,說境界有。無明亦非依境界故,生於無明。以一切諸佛,於一切境界不生無明故。又復不依境界滅故,無明心滅。以一切境界,從本已來,體性自滅,未曾有故。因如此義,是故但說一切諸法依心為本。當知一切諸法,悉名為心,以義、體不異,為心所攝故。又一切諸法,從心所起,與心作相,和合而有,共生共滅,同無有住。以一切境界,但隨心所緣,念念相續故,而得住持,暫時為有。

討論:此處是講妄心與境界之間主次關係:雖然妄心與妄境互生,但有賓主——妄心為主,妄境為賓。“謂依妄心,不了法界一相故,說心有無明。依無明力因故,現妄境界。亦依無明滅故,一切境界滅。非依一切境界,自不了故,說境界有。”因為妄心不了法界一相,因無明力而生妄境界,如果無明滅了,妄心不生,則依妄心而呈現的境界也會消滅。而不是因為境界自己不覺了自己(境界沒有覺了性),才產生境界。

cklr好:

感謝來函指正。依大德所言,「非依一切境界自不了故」沒有中間的逗號似乎更好。修訂後為

《占察善惡業報經》卷2:「依無明力因故,現妄境界。亦依無明滅故,一切境界滅非依一切境界自不了故,說境界有。」(T17, no. 839, p. 907b3-5)
 

CBETA 張伯雍